Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

mediatorzy CAM Rzeszów

PEWNY MEDIATOR Lista mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie
Lp. Imię, nazwisko Zdjęcie Miejscowość Notka Specjalność Rekomendacja
1 Ewa Różańska Ewa Różańska Rzeszów Mgr zarządzania zasobami ludzkimi, przedsiębiorca, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu 10-lat doświadczeń współpracy z przedsiębiorcami; szkolenie Szkoła Dialogu, szkolenie z mediacji gospodarczych. GRC
2 Ilona Dzido Ilona Dzido Biłgoraj Mgr prawa KUL Lublin; studia podyplomowe ,,Mediacje i negocjacje sądowe, pozasądowe KUL Lublin; studia podyplomowe ,,Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie UMCS Lublin, Szkoła Dialogu. GRC
3 Anna Ficek Anna Ficek Rzeszów/ Kraków Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie, Prezes Zarządu Fundacji ,,Unia Regionalnych Centrów Mediacji”; mediator, trener mediacji. GRC Fundacja “Unia Regionalnych Centrów Mediacji”
4 Marzena Sochacka-Łach Marzena Sochacka-Łach Rzeszów/ Przemyśl Mgr – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie; mediator, pracownik socjalny, specjalista w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, pracownik Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie. GC Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu
5 Katarzyna Jałowiecka-Misiaczek Katarzyna Jałowiecka-Misiaczek Kraków Mediator, terapeuta pedagogiczny, Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. GC Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
6 Waldemar Wierzycki Waldemar Wierzycki Jaworzno Mgr ekonomii, trener, dyrektor spółki, mediator w sprawach: cywilnych, gospodarczych, transgranicznych i międzynarodowych; spory zbiorowe; były obserwator i negocjator International Human Rights Commission, inwestor, ekspert z branży nieruchomości; absolwent: Uniwerystet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, The George Washington School of Bisiness w Washington-Zarządzanie Projektami; Certified Commercial Investment Member Institute w Chicago-Analiza Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych. GC Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
7 Honorata Elińska Honorata Elińska Przemyśl Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, specjalista w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu. GRC Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu
8 Mianowska Halina Kolbuszowa Mgr matematyki, nauczyciel, pedagog, wychowawca z wieloletnim stażem. Prowadzi klub mediatorów szkolnych i rówieśniczych. Mediator i trener mediacji rówieśniczych. R Podkarpackie Centrum Mediacji
9 Danuta Świętoniowska Łańcut Nauczyciel, pedagog, studia wyższe magisterskie – historia; studia podyplomowe – geografia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie. RC
10 Elżbieta Kiszka Dynów Ukończone studia wyższe – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie; nauczyciel, pedagog Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie; studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. RC
11 Jerzy Śliwa Jerzy Śliwa Rzeszów/ Kraków Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, Absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności. GC Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
12 Beata Prokop Beata Prokop Gnojnica Wola Mgr – nauczyciel dyplomowany języka polskiego i geografii, egzaminator. Mediator Podkarpackiego Centrum Mediacji. Koordynator mediacji rówieśniczych. R Podkarpackie Centrum Mediacji
13 Pałka Wiesław Brzozów Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji, DYREKTOR SZKOŁY. GRC Podkarpackie Centrum Mediacji
14 Stec-Świderska Bogumiła Rzeszów Nauczyciel, trener, edukator MEN, egzaminator OKE, studia podyplomowe: zarządzanie; ewaluacja; krytyczne myślenie, koordynator mediacji rówieśniczych. R Podkarpackie Centrum Mediacji
15 Tomasz Brodowicz Tomasz Brodowicz Jarosław Mgr prawa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek – prawo, 1992 rok, studia podyplomowe z zakresu: Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi i Prawa Unii Europejskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, 2010 rok, studia podyplomowe z zakresu: Negocjacje i Mediacje, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, 2017 rok, certyfikat mediatora w sprawach gospodarczych, wydany przez Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie, 2018 rok. GRC Mediator Stały
16 Marzena Hajduk-Stelmachowicz Dr nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka jednolitych studiów magisterskich Politechniki Rzeszowskiej, absolwentka studiów z zakresu filologii angielskiej pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie , absolwentka 4-semestralnego Studium Pedagogicznego Politechniki Rzeszowskiej, absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle” zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, GRC
17 Nazimek Agnieszka Sędziszów Małopolski Absolwentka studiów podyplomowych „Menedżer innowacji i transferu wiedzy” zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie R Podkarpackie Centrum Mediacji
18 Ochab Elżbieta Strzyżów Pracownik naukowo-badawczy – adiunkt Politechnika Rzeszowska, trener biznesu, audytor m. in. systemów zarządzania jakością, środowiskiem, energią, ciągłością działania, konsultant innowacyjnych rozwiązań; Nauczyciel dyplomowany; Mediator Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. R Podkarpackie Centrum Mediacji
19 Aleksandra Okas Rzeszów Studentka 5 roku prawa. Ukończyła 64-godzinną Szkołę Mediatorów. Jestem wpisana na listę mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy WSIE. Mediacje w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych GRC
20 Anna Walus-Rząsa Rzeszów “Sędzia sądu okręgowego w stanie spoczynku. Od 1989 r. sędzia V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, a od 1997 r. do 2018 r. sędzia VI Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Posiadam certyfikat nr 3/06/2018 uczestnictwa w Szkole Mediatorów przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Jestem wpisana na listę mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie w zakresie spraw cywilnych w tym gospodarczych. Jestem wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie – specjalizacja: mediacje cywilne, gospodarcze.” GRC
21 Adam Pityński Nisko Wykształcenie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej, pracuje  z osobami wykluczonymi społecznie z różnych przyczyn. R
22 Agnieszka Szarek-Betleja Cieszyna Prawnik, wykształcenie wyższe prawnicze, studia podyplomowe negocjacje i mediacje, specjalność sprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne, administracyjne. GRC
23 Mariusz Mazur Stalowa Wola Przedsiębiorca. Trener. Absolwent Szkoły Mediacji ENMA. Pełne kwalifikacje i doświadczenia w zakresie prowadzenia mediacji gospodarczych. Członek Rady Kongresu Mediatorów Gospodarczych. GC Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
24 Robert Wawro Sonina Emerytowany oficer Policji, absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu – Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie, mediator, negocjator, wykładowca, przedsiębiorca. Współorganizator oraz aktywny uczestnik wielu konferencji oraz szkoleń o tematyce mediacyjnej. Posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, z nieletnimi oraz karnych. W trakcie studiów podyplomowych z mediacji gospodarczych. Prowadzący spotkania, warsztaty oraz wykłady dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz średnich ze szczególnym uwzględnieniem tematyki profilaktyki uzależnień w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz cyberprzemocy. GCR Mediator Stały
PEWNY MEDIATOR Lista mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie
Lp. Imię, nazwisko Zdjęcie Miejscowość Notka Specjalność Rekomendacja
1 Honorata Elińska Honorata Elińska Przemyśl Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, specjalista w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu. GRC
2 Maria Gajewska Maria Gajewska Jarosław Mgr, nauczyciel; Członek Stowarzyszenia Podkarpackie Centrum Mediacji. GRC Stowarzyszenie Podkarpackie Centrum Mediacji
3 Ilona Dzido Ilona Dzido Biłgoraj Mgr prawa KUL Lublin. Studia podyplomowe: ,,Mediacje i negocjacje sądowe, pozasądowe KUL Lublin, Studia podyplomowe ,,Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie UMCS Lublin; Szkoła Dialogu. GRC
4 Marzena Sochacka-Łach Marzena Sochacka-Łach Przemyśl Mgr – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, mediator, pracownik socjalny, specjalista w Osrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, pracownik Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie. GC  
5 Jerzy Śliwa Jerzy Śliwa Rzeszów/ Kraków Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, Absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności. GC Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
6 Barbara Nepelska-Walicka Oleszyce Pedagog szkolny, logopeda, trener umiejętności społecznych. RC
7 Dorota Ludwiczuk   Horyniec-Zdrój Psycholog, pedagog, trener umiejętności społecznych, terapeuta neurofeedback. RC
8 Joanna Brzyska Adamówka Mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; kwalifikacje do terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej.  
9 Barbara Krzaczkowska-Bryk   Lubaczów Pedagog szkolny, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych.
10 Paweł Gergont Lubaczów Mgr – nauczyciel, pedagog MOW. RC
11 Bernadeta Makara Dyrektor szkoly, trener w placówce doskonalenia nauczycieli. GRC
12 Rafał Kozioł Kamień Z wykształcenia prawnik, zawód wykonywany radca prawny. Studia podyplomowe z zakresu mediacji na WSIiZ w Rzeszowie, wpisany na listę Mediatorów Stałych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. GC Mediator Stały
13 Tomasz Brodowicz Tomasz Brodowicz Jarosław Mgr prawa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek – prawo, 1992 rok, studia podyplomowe z zakresu: Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi i Prawa Unii Europejskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, 2010 rok, studia podyplomowe z zakresu: Negocjacje i Mediacje, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, 2017 rok, certyfikat mediatora w sprawach gospodarczych, wydany przez Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie, 2018 rok. GC Mediator Stały
14 Urszula Niedźwiecka Lubaczów Mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagog szkolny, doradca zawodowy. R
15 Robert Wawro Sonina Emerytowany oficer Policji, absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu – Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie, mediator, negocjator, wykładowca, przedsiębiorca, członek Polskiego Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie. Współorganizator oraz aktywny uczestnik wielu konferencji oraz szkoleń o tematyce mediacyjnej. Posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, z nieletnimi oraz karnych. W trakcie studiów podyplomowych z mediacji gospodarczych. Prowadzący spotkania, warsztaty oraz wykłady dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz średnich ze szczególnym uwzględnieniem tematyki profilaktyki uzależnień w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz cyberprzemocy. GCR Mediator Stały
PEWNY MEDIATOR Lista mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie
1 Mariusz Mazur Mariusz Mazurk Stalowa Wola Przedsiębiorca. Trener. Absolwent Szkoły Mediacji ENMA. Pełne kwalifikacje i doświadczenia w zakresie prowadzenia mediacji gospodarczych. Członek Rady Kongresu Mediatorów Gospodarczych. GC Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
2 Marcin Rybak Marcin Rybak Mielec Mgr prawa – Uniwersytet Rzeszowski, zawodowy kurator; Studia podyplomowe: „Mediacje i negocjacje z elementami psychologii” – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Szkolenia: 1. „62 Szkoła Mediacji” – Krajowe Centrum Mediacji w Warszawie, 2. „Mediacje w sprawach gospodarczych” – Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych Mediacje w sprawach: cywilne, rodzinne, karne, z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego. GRC Mediator Stały, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów Stałych
3 Marta Jarosz-Midura Marta Jarosz-Midura Mielec Mgr pedagogiki KUL w Lublinie; studia podyplomowe: Public Relations – WSB we Wrocławiu, -Mediacje i Negocjacje z elementami psychologii- WSIiZ w Rzeszowie; kurator zawodowy. GRC Mediator Stały, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów Stałych
4 Krystian Żarów Krystian Żarów Mielec Mgr prawa, studia podyplomowe -menedżerskie, studia podyplomowe – mediacje i negocjacje z elementami psychologii, studia podyplomowe – audyt i kontrola wewnętrzna. RC  
5 Ilona Dzido Ilona Dzido Biłgoraj Mgr prawa KUL Lublin. Studia podyplomowe: ,,Mediacje i negocjacje sądowe, pozasądowe KUL Lublin, ,,Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie UMCS Lublin; Szkoła Dialogu. GRC Mediator Stały
6 Małgorzata Król   Mielec Mgr prawa – UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie; zawodowy kurator; studia podyplomowe: – Prawo Karne Gospodarcze: specjalizacja Prawo Karne Skarbowe Uniwersytet Wrocławski; – Mediacje i Negocjacje z elementami psychologii – WSIiZ w Rzeszowie; Studium Pedagogiczne Politechnika Rzeszowska. GRC Mediator Stały
7 Łukasz Ficek   Mielec Mgr prawa, Uniwersytet Rzeszowski. Zawodowy kurator do spraw rodzinnych i nieletnich. Studia podyplomowe: Mediacje i Negocjacje z elementami psychologii – WSIiZ w Rzeszowie. GRC Mediator Stały
8 Rafał Kozioł Kamień Z wykształcenia prawnik, zawód wykonywany radca prawny. Studia podyplomowe z zakresu mediacji na WSIiZ w Rzeszowie, wpisany na listę Mediatorów Stałych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. GC Mediator Stały
9 Adam Pityński Nisko Wykształcenie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej, pracuje  z osobami wykluczonymi społecznie z różnych przyczyn. R
10 Ewa Pityńska Nisko Członek Podkarpackiego Centrum Mediacji, nauczyciel dyplomowany historii. RC Podkarpackie Centrum Mediacji
11 Robert Wawro Sonina Emerytowany oficer Policji, absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu – Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie, mediator, negocjator, wykładowca, przedsiębiorca, członek Polskiego Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie. Współorganizator oraz aktywny uczestnik wielu konferencji oraz szkoleń o tematyce mediacyjnej. Posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, z nieletnimi oraz karnych. W trakcie studiów podyplomowych z mediacji gospodarczych. Prowadzący spotkania, warsztaty oraz wykłady dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz średnich ze szczególnym uwzględnieniem tematyki profilaktyki uzależnień w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz cyberprzemocy. GCR Mediator Stały
GRC GRC
PEWNY MEDIATOR Lista mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie
Lp. Imię, nazwisko Zdjęcie Miejscowość Notka Specjalność Rekomendacja
1 Andrzej Brzeziński Andrzej Brzeziński Krosno/ Nowy Sącz Mediator zawodowy, Dyrektor Beskidzkiego Centrum Mediacji. Beskidzkie Centrum Mediacji
2 Marta Alicja Dragan Kot Krosno Pedagog, socjoterpeuta, doradca zawodowy, kurator społeczny, nauczyciel psychologii w szkole średniej i pomaturalnej, wykładowca metodyki nauczania, pedagog resocjalizacji. GRC
3 Iwona Ryniak-Kasprzak Iwona Ryniak-Kasprzak Sanok/ Krosno Studia podyplomowe: Integracja europejska – fundusze i przedsiębiorczość, zarządzanie zasobami ludzkimi, Mediacje i negocjaje z elementami psychologii. RC
4 Monika Malmur Bukowsko Nauczyciel historii. RC
5 Jerzy Śliwa Jerzy Śliwa Rzeszów/ Kraków Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, Absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności. GC Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
6 Tomasz Brodowicz Tomasz Brodowicz Jarosław Mgr prawa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek – prawo, 1992 rok, studia podyplomowe z zakresu: Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi i Prawa Unii Europejskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, 2010 rok, studia podyplomowe z zakresu: Negocjacje i Mediacje, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, 2017 rok, certyfikat mediatora w sprawach gospodarczych, wydany przez Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie, 2018 rok. GC Mediator Stały
7 Ochab Elżbieta Strzyżów Nauczyciel, pedagog, wychowawca, egzaminator CKE, koordynator mediacji rówieśniczych i szkolnych R Podkarpackie Centrum Mediacji
8 Pałka Wiesław Brzozów Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji, DYREKTOR SZKOŁY. GRC Podkarpackie Centrum Mediacji
9 Katarzyna Jałowiecka-Misiaczek Kraków Mediator, terapeuta pedagogiczny, Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. GRC Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
10 Agnieszka Szarek-Betleja Cieszyna Prawnik, wukształcenie wyższe prawnicze, studia podyplomowe negocjacje i mediacje, specjalność sprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne, administracyjne. GRC
11 Robert Wawro Sonina Emerytowany oficer Policji, absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu – Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie, mediator, negocjator, wykładowca, przedsiębiorca, członek Polskiego Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie. Współorganizator oraz aktywny uczestnik wielu konferencji oraz szkoleń o tematyce mediacyjnej. Posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, z nieletnimi oraz karnych. W trakcie studiów podyplomowych z mediacji gospodarczych. Prowadzący spotkania, warsztaty oraz wykłady dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz średnich ze szczególnym uwzględnieniem tematyki profilaktyki uzależnień w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz cyberprzemocy. GRC Mediator Stały
Podziel się