Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

o projekcie CAM Rzeszów

Projekt „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości” realizowany przez Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych w Warszawie  w partnerstwie z Wyższą Szkołę inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2019-11-30

Wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 391 577,52 zł

Celem projektu jest wzrost znaczenia mediacji gospodarczych oraz ich rozwój poprzez utworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach gospodarczych w woj. podkarpackim do końca listopada 2019 r.

Cele szczegółowe
1. zintegrowanie wiedzy w zakresie mediacji oraz pozostałych metod ADR,
2. ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych (pomimo wielości organizacji zajmujących się tematyką ADR oraz mediatorów niezrzeszonych),
3. podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawa jakości usług mediacyjnych.
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte następujące grupy docelowe:
– przedstawiciele sądownictwa powszechnego,
– przedstawiciele prokuratury,
– mediatorzy.
W ramach projektu zostanie utworzone i rozpocznie funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie,
w tym szkolenia z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych i panele dyskusyjne dla interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych.

Rezultaty
72 pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz 36 mediatorów podniesie kompetencje w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych
Zostanie utworzone Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie, które będzie funkcjonowało przez 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.
W okresie realizacji projektu zostanie podjętych 26, a w okresie 2 letniego zachowania trwałości projektu 52 mediacje w sprawach gospodarczych.

W okresie 2 lat od zakończenia projektu CAM w Rzeszowie utrzyma działalność i podejmie mediacje ws. gospodarczych, w liczbie min. 52. W okresie tym CAM będzie utrzymywane ze środków własnych lidera i partnera, przy wykorzystaniu środków trwałych zakupionych w projekcie.
Rezultaty będą odpowiednio rozpoznawalne, zaprezentowane i trwale wdrożone do polityki i praktyki mediacji gosp. na poziomie regionalnym i krajowym, poprzez wypracowanie, przetestowanie i upowszechnianie standardów mediacji gosp., szkolenia, publikacje.

Kontakt: 17/8600367

email: cam@cam.rzeszow.pl

Podziel się