Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

szkolenia

Terminy szkoleń z mediacji gospodarczych:

12-13.11.2018
19-20.11.2018
Środowisko mediatorów – mediatorzy i inni pracownicy centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych)
3-4.12.2018
4-5.02.2019
(Przedstawiciele sądownictwa powszechnego – Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz sądów okręgowych: w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu oraz podległych im Sądów Rejonowym (sędziowie, urzędnicy, inni pracownicy zatrudnieni w sądach powszechnych)
11-12.03.2019
16-17.05.2019
(Przedstawiciele Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie oraz prokuratur okręgowych: w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu oraz podległych im prokuraturach rejonowych (prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury)

Miejsce szkoleń

HOTEL AMBASADORSKI**** ul. Rynek 13 35-064 Rzeszów

Pliki do pobrania

regulamin rekrutacji zał. nr 1 – deklaracja uczestnictwa zał.  nr 2 – formularz danych osobowych zał. nr 3 – oświadczenie uczestnika projektu zał. nr 4 – umowa

Program szkolenia

DZIEŃ 1 9:00-9:30 – Otwarcie szkolenia
 1. Przedstawienie się uczestników
 2. Przedstawienie zakresu szkolenia oraz uzgodnienie zasad
 3. Omówienie oczekiwań uczestników
I CZĘŚĆ WYKŁADOWA 9:30-10:30 – Zrozumieć konflikt – przyczyny, dynamika rodzaje konfliktu – cz. 1
 1. Drogi konfliktów Sokratesa Platona Arystotelesa – wstęp
 2. Psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacja konfliktu, koło konfliktu
 3. Tajemnice wymiaru sprawiedliwości. Subsydiarność i sprawiedliwość naprawcza
10:30-10:45 Przerwa kawowa 10:45- 12:30 – Zrozumieć konflikt – przyczyny, dynamika rodzaje konfliktu – cz. 1
 1. Spirala konfliktów
 2. Kiedy konflikt nadaje się do mediacji?
 3. Fragmenty filmów: "Maratończyk", "Lenny"
12:30-13:15- Przerwa obiadowa 13:15-14:30 – Dekalog komunikacyjny – wprowadzenie do mediacji
 1. Tajemnice mediacji: Misja dobrej woli
 2. Bariery komunikacyjne – "nie słyszą, nie rozumieją, zapominają"
 3. Rola pełnomocników w mediacji – współpraca, podział ról, uprawnienia i etyka w pracy
 4. Zasady efektywnej komunikacji w mediacji
 5. Mediator – cechy i walory
14:30–16:00 – Mediacje w praktyce
 1. Zasady mediacji
 2. Mediacje klasyczne – przebieg mediacji: model "zegar" – stanowiska, interesy, rozwiązania
 3. Specyfika mediacji gospodarczych
 4. Uwarunkowania prawne mediacji
 5. Metody ADR, negocjacje, mediacja, koncyliacja i formy mieszane
 6. Różnice pomiędzy mediacją, postępowaniem sądowym, a arbitrażem
16:00-16:15- Podsumowanie DZIEŃ 2 II CZĘŚĆ WARSZTATOWA – CASE STUDY 9:00-10:00 – symulacja 1 – Mediacje w sprawie o zapłatę 10:00-10:30 – Omówienie symulacji 10:30-10:45 – Przerwa kawowa 10:45 – 11:45 – symulacja 2 – Mediacja w sprawie o rozwiązanie/niewykonanie umowy 11:45-12:15 – Omówienie symulacji 12:15-13:00 – Przerwa obiadowa 13:00-14:45 – Konstruowanie ugód
 1. Zasady prawa cywilnego
 2. Podstawy teorii umów – konstrukcja ugody
 3. Warsztat – skonstruowanie ugód z symulacji 1 i 2
14:45- 15:45 – Ugoda w mediacji
 1. Dokumentacja mediatora
 2. Finanse w mediacji
15:45-16:00 – Podsumowanie szkolenia
Podziel się